Sieć Operacyjna

Innym zakresem regulacji, w którym przeja wia dę funkcja Sieci Operacyjnej, jest sprawność funkc; rmowania (poznawczego. Sieć Operacyjna decj } uje o powodzeniu w rozwiązywaniu trudny h zadań fizycznych lub matematycznych tak., jak może decydować o powodzeniu w złożonych zadaniach interpersonalnych. Można tu zaliczyć takie ważne umiejętności, jak koordynowanie perspektyw różnych ludzi (umiejętność odczytania cudzego punktu widzenia), wnioskowanie o stanach wewnętrznych ludzi na podstawie obserwowalnych wskaźników, przewidywanie zachowań przyszłych na podstawie znajomości dotychczasowego zachowania człowieka i inne. Wiele z tych umiejętności znanych jest w literaturze psychologicznej pod różnymi nazwami, np. podejmowania cudzej roli, poznawczej empatii, kompetencji interpersonalnych, trafności interpersonalnej. Na ogół uważa się, że wysoki poziom rozwoju tych umiejętności sprzyja dostrzeganiu cudzych potrzeb i zachowaniom prospołecznym (a więc Sieć Operacyjna może wpływać na Sieć Wartości; może także zachodzić zjawisko odwrotne, dobrze znane psychologom — często nasz silny stosunek emocjonalny do jakiegoś obiektu utrudnia nam czysto poznawcze operacje dotyczące tego obiektu; wreszcie — choć stosunkowo rzadko —• obie te instancje mogą funkcjonować względnie niezależnie).

error: Content is protected !!